Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov ktorejkoľvek dotknutej osoby prostredníctvom webových služieb a riešení.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov sa bude uskutočňovať v súlade s príslušnými fyzickými a logickými bezpečnostnými opatreniami. Ak sa osobné údaje zhromažďujú a spracovávajú na základe súhlasu, budú sa spracovávať dovtedy, kým dotknutá osoba nedoručí spoločnosti svoje výslovné zrušenie tohto súhlasu.

Dátový subjekt berie na vedomie, že mu môžu byť zasielané obchodné oznámenia na základe ním udeleného súhlasu. Dátový subjekt, ktorý je už existujúcim zákazníkom berie na vedomie, že mu môžu byť zasielané obchodné oznámenia aj bez jeho súhlasu. V prípade, že si Dátový subjekt neželá zasielanie obchodných oznámení, má možnosť svoj súhlas odvolať, prípadne požiadať o zrušenie zasielania obchodných oznámení.

Zhromaždené osobné údaje sa neodosielajú do žiadnej tretej krajiny.

Všetky prístupy k osobným údajom schvaľuje spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. a tieto údaje sú prístupné len oprávneným osobám. Uložené osobné údaje sa žiadnym spôsobom automaticky nespracovávajú ani neprofilujú.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa kontroly a spracovania osobných údajov nám môžete poslať e-mail na adresu info@mora.sk.

Uplatnenie práv jednotlivca pri spracovávaní osobných údajov

V prípade zneužitia spracovania osobných údajov vo vzťahu k spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. a pri otázkach spracovania a kontroly osobných údajov môžete kontaktovať autorizovaný orgán poverený ochranou osobných údajov:

 

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

 

Telefónne číslo: 01 230 97 30

Fax: +421 2 32313234

E-mail:

všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

Soňa Pőtheová – predsedníčka úradu