Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov ktorejkoľvek dotknutej osoby prostredníctvom webových služieb a riešení.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov sa bude uskutočňovať v súlade s príslušnými fyzickými a logickými bezpečnostnými opatreniami. Ak sa osobné údaje zhromažďujú a spracovávajú na základe súhlasu, budú sa spracovávať dovtedy, kým dotknutá osoba nedoručí spoločnosti svoje výslovné zrušenie tohto súhlasu.

Zhromaždené osobné údaje sa neodosielajú do žiadnej tretej krajiny.

Všetky prístupy k osobným údajom schvaľuje spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. a tieto údaje sú prístupné len oprávneným osobám. Uložené osobné údaje sa žiadnym spôsobom automaticky nespracovávajú ani neprofilujú.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa kontroly a spracovania osobných údajov nám môžete poslať e-mail na adresu info@mora.sk.

Uplatnenie práv jednotlivca pri spracovávaní osobných údajov

V prípade zneužitia spracovania osobných údajov vo vzťahu k spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. a pri otázkach spracovania a kontroly osobných údajov môžete kontaktovať autorizovaný orgán poverený ochranou osobných údajov:

 

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

 

Telefónne číslo: 01 230 97 30

Fax: +421 2 32313234

E-mail:

všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

Soňa Pőtheová – predsedníčka úradu

Bezplatná zákaznícka linka
0800 105 505
Každý pracovný deň 8.00 - 16.00 h
Hľadáte svojho najbližšieho predajcu alebo našu značkovú predajňu?

Zobraziť mapu