Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky - reklamácie a servis (PDF soubor, velikost 104 kB)


Alternatívne riešenie sporov spotrebiteľov
Podľa (i) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a (ii) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a je dostupný online na webovom portáli: http://www.mhsr.sk/. Zákazník môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov môžu byť riešené spory vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 Zákona o ARS a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje dvadsať (20) EUR. Okrem alternatívneho riešenia sporov má zákazník právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

BEZPLATNÁ ZÁKAZNÍCKA LINKA
0800 105 505
Každý pracovný deň 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?
Zobraziť mapu