Užitočné informácie

Chladničky a mrazničky

Tvorba nadmernej námrazy na zadnej stene vnútorného priestoru chladničky:

  • Dvere sú často otvárané, alebo sú otvorené príliš dlho.
  • Do chladničky bolo vložené teplé jedlo.
  • Potraviny sa dotýkajú zadnej vnútornej steny chladničky.

Chladnička nespína:

  • Výrobok je umiestnený v priestore, kde je okolitá teplota nižšia ako +10°C (zmeňte teplotné podmienky okolia, alebo premiestnite výrobok do priestoru, kde je okolitá teplota vyššia ako 10°C)

Umývačky

Neotvára sa zásobník na tabletu - tableta zostala vo vnútri:

  • Vysoký riad v prednej časti koša má za následok blokovanie otvárania dvierok zásobníka na tabletu. Pokiaľ je riad uložený správne, kontaktujte servis.

Varná technika

Varnú dosku nejde ovládať - na displeji svieti ´´L´´:

  • Bol aktivovaný detský zámok (L - Lock). Dosku - zámok odblokujte podľa návodu na použitie.

Rúra nefunguje - nejde rúru spustiť:

  • Pravdepodobne došlo k výpadku elektrickej energie, alebo bol spotrebič odpojený zo zásuvky. Týmto došlo k vynulovaniu času na displeji a je potrebné ho znovu nastaviť. Nastavte čas podľa návodu. Hodnoty na displeji nesmú blikať, inak sa rúra nespustí. V prípade, že sa poruchu týmto nepodarilo odstrániť, kontaktujte servis.

Alternatívne riešenie sporov spotrebiteľov
Podľa (i) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a (ii) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a je dostupný online na webovom portáli: http://www.mhsr.sk/. Zákazník môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov môžu byť riešené spory vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 Zákona o ARS a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje dvadsať (20) EUR. Okrem alternatívneho riešenia sporov má zákazník právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Bezplatná zákaznícka linka
0800 105 505
Každý pracovný deň 8.00 - 16.00 h
Hľadáte svojho najbližšieho predajcu alebo našu značkovú predajňu?

Zobraziť mapu